เมนู

กจฺจายน,พฺยากรณํ

กจฺจายน,พฺยากรณํ [ปฐมปณฺณํ]
  • กจฺจายนพฺยากรณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 1. สนฺธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 2. นาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 3. การก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 4. สมาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 5. ตทฺธิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 6. อาขฺยาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 7. กิพฺพิธาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 8. อุณาทิกปฺป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • มหากจฺจายนสทฺทาปาฐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 1. สนฺธิกปฺป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปฐมกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ทุติยกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ตติยกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • จตุตฺถกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปญฺจมกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 2. นามกปฺป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปฐมกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ทุติยกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ตติยกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • จตุตฺถกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปญฺจมกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 3. การกกปฺป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ฉฏฺฐกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 4. สมาสกปฺป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สตฺตมกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 5. ตทฺธิตกปฺป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อฏฺฐมกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 6. อาขฺยาตกปฺป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปฐมกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ทุติยกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ตติยกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • จตุตฺถกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 7. กิพฺพิธานกปฺป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปฐมกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ทุติยกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ตติยกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • จตุตฺถกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปญฺจมกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 8. อุณาทิกปฺป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ฉฏฺฐกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]