เมนู

วิสุทฺธิมคฺค นิทานกถา,อฏฺฐกถา

วิสุทฺธิมคฺค นิทานกถา,อฏฺฐกถา [ปฐมปณฺณํ]
 • วิสุทฺธิมคฺค นิทานกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาวํส-พุทฺธโฆสกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาติเทสวิจารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺราหฺมณกุลวิจารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปตญฺชลิวาทวิจารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กพฺพสตฺถวิจารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พาหุสจฺจคุณมกฺขนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหายานิกนยวิจารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาสนปฺปวตฺติกฺกโม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภยคิรินิกายุปฺปตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธมฺมรุจินิกายุปฺปตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิฏกตฺตยสฺส โปตฺถกาโรปนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธมฺมวาทุปฺปตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวตุลฺลวาทสฺส ปฐมนิคฺคโห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาคลิยนิกายุปฺปตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวตุลฺลวาทสฺส ทุติยนิคฺคโห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวตุลฺลวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาวิหารนาสนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เชตวนวาสินิกายุปฺปตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผาหิยมทฺธานกฺกมกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มรมฺมรฏฺฐิกภาวกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทกฺขิณอินฺทิยรฏฺฐิกภาวยุตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาจริยพุทฺธโฆสตฺเถรสฺส อฏฺฐุปฺปตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อายาจนการณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิสุทฺธิมคฺคสฺส กรณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตนฺนิสฺสโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตกฺกรณปฺปกาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิมุตฺติมคฺคปกรณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิสฺสยฏฺฐกถาวิภาวนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โปราณวจนทสฺสนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินยฏฺฐกถากรณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาคมฏฺฐกถากรณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิธมฺมฏฺฐกถากรณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กงฺขาวิตรณีอฏฺฐกถากรณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธมฺมปทฏฺฐกถากรณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรมตฺถโชติกาฏฺฐกถากรณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาตกฏฺฐกถากรณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สกลโลกปตฺถารการณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]