เมนู

สเจ ปน กติปาหํ เภสชฺชํ กโรนฺตสฺสปิ น วูปสมฺมติ, นาหํ ตุยฺหํ ทาโส, น ภฏโก, ตํเยว หิ โปเสนฺโต อนมตคฺเค สํสารวฏฺเฏ ทุกฺขํ ปตฺโตติ อตฺตภาวํ ครหิตฺวา สมณธมฺโม กาตพฺโพติฯ

คนฺโถติ ปริยตฺติหรณํฯ ตํ สชฺฌายาทีหิ นิจฺจพฺยาวฏสฺส ปลิโพโธ โหติ, น อิตรสฺสฯ ตตฺริมานิ วตฺถูนิ –

มชฺฌิมภาณกเทวตฺเถโร กิร มลยวาสิเทวตฺเถรสฺส สนฺติกํ คนฺตฺวา กมฺมฏฺฐานํ ยาจิฯ เถโร กีทิโสสิ, อาวุโส, ปริยตฺติยนฺติ ปุจฺฉิฯ มชฺฌิโม เม, ภนฺเต, ปคุโณติฯ อาวุโส, มชฺฌิโม นาเมโส ทุปฺปริหาโร, มูลปณฺณาสํ สชฺฌายนฺตสฺส มชฺฌิมปณฺณาสโก อาคจฺฉติ, ตํ สชฺฌายนฺตสฺส อุปริปณฺณาสโกฯ กุโต ตุยฺหํ กมฺมฏฺฐานนฺติ? ภนฺเต, ตุมฺหากํ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานํ ลภิตฺวา ปุน น โอโลเกสฺสามีติ กมฺมฏฺฐานํ คเหตฺวา เอกูนวีสติวสฺสานิ สชฺฌายํ อกตฺวา วีสติเม วสฺเส อรหตฺตํ ปตฺวา สชฺฌายตฺถาย อาคตานํ ภิกฺขูนํ ‘‘วีสติ เม, อาวุโส, วสฺสานิ ปริยตฺติํ อโนโลเกนฺตสฺส, อปิจ โข กตปริจโย อหเมตฺถ อารภถา’’ติ วตฺวา อาทิโต ปฏฺฐาย ยาว ปริโยสานา เอกพฺยญฺชเนปิสฺส กงฺขา นาโหสิฯ

กรุฬิยคิริวาสีนาคตฺเถโรปิ อฏฺฐารสวสฺสานิ ปริยตฺติํ ฉฑฺเฑตฺวา ภิกฺขูนํ ธาตุกถํ อุทฺทิสิฯ เตสํ คามวาสิกตฺเถเรหิ สทฺธิํ สํสนฺเทนฺตานํ เอกปญฺโหปิ อุปฺปฏิปาฏิยา อาคโต นาโหสิฯ

มหาวิหาเรปิ ติปิฏกจูฬาภยตฺเถโร นาม อฏฺฐกถํ อนุคฺคเหตฺวาว ปญฺจนิกายมณฺฑเล ตีณิ ปิฏกานิ ปริวตฺเตสฺสามีติ สุวณฺณเภริํ ปหราเปสิฯ ภิกฺขุสงฺโฆ กตมาจริยานํ อุคฺคโห, อตฺตโน อาจริยุคฺคหญฺเญว วทตุ, อิตรถา วตฺตุํ น เทมาติ อาหฯ อุปชฺฌาโยปิ นํ อตฺตโน อุปฏฺฐานมาคตํ ปุจฺฉิ ‘‘ตฺวมาวุโส, เภริํ ปหราเปสี’’ติ? อาม, ภนฺเตฯ กิํ การณาติ? ปริยตฺติํ, ภนฺเต, ปริวตฺเตสฺสามีติฯ อาวุโส อภย, อาจริยา อิทํ ปทํ กถํ วทนฺตีติ? เอวํ วทนฺติ, ภนฺเตติฯ เถโร หุนฺติ ปฏิพาหิฯ ปุน โส อญฺเญน อญฺเญน ปริยาเยน เอวํ วทนฺติ ภนฺเตติ ติกฺขตฺตุํ อาหฯ