เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ขุทฺทกนิกาเย

ปฏิสมฺภิทามคฺคปาฬิ

1. มหาวคฺโค

มาติกา

[1] โสตาวธาเน ปญฺญา สุตมเย ญาณํฯ

[2] สุตฺวาน สํวเร ปญฺญา สีลมเย ญาณํฯ

[3] สํวริตฺวา สมาทหเน ปญฺญา สมาธิภาวนามเย ญาณํฯ

[4] ปจฺจยปริคฺคเห ปญฺญา ธมฺมฏฺฐิติญาณํฯ

[5] อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนานํ ธมฺมานํ สงฺขิปิตฺวา ววตฺถาเน ปญฺญา สมฺมสเน ญาณํฯ

[6] ปจฺจุปฺปนฺนานํ ธมฺมานํ วิปริณามานุปสฺสเน ปญฺญา อุทยพฺพยานุปสฺสเน ญาณํฯ

[7] อารมฺมณํ ปฏิสงฺขา ภงฺคานุปสฺสเน ปญฺญา วิปสฺสเน ญาณํฯ

[8] ภยตุปฏฺฐาเน ปญฺญา อาทีนเว ญาณํฯ

[9] มุญฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏฺฐนา ปญฺญา สงฺขารุเปกฺขาสุ ญาณํฯ

[10] พหิทฺธา วุฏฺฐานวิวฏฺฏเน ปญฺญา โคตฺรภุญาณํฯ

[11] ทุภโต วุฏฺฐานวิวฏฺฏเน ปญฺญา มคฺเค ญาณํฯ

[12] ปโยคปฺปฏิปฺปสฺสทฺธิ ปญฺญา ผเล ญาณํ

[13] ฉินฺนวฏุมานุปสฺสเน [ฉินฺนมนุปสฺสเน (สฺยา.), ฉินฺนวฏฺฏมนุปสฺสเน (สี. อฏฺฐ.)] ปญฺญา วิมุตฺติญาณํฯ

[14] ตทา สมุทาคเต [สมุปาคเต (สฺยา.)] ธมฺเม ปสฺสเน ปญฺญา ปจฺจเวกฺขเณ ญาณํฯ

[15] อชฺฌตฺตววตฺถาเน ปญฺญา วตฺถุนานตฺเต ญาณํฯ

[16] พหิทฺธาววตฺถาเน ปญฺญา โคจรนานตฺเต ญาณํฯ

[17] จริยาววตฺถาเน ปญฺญา จริยานานตฺเต ญาณํฯ

[18] จตุธมฺมววตฺถาเน ปญฺญา ภูมินานตฺเต ญาณํฯ

[19] นวธมฺมววตฺถาเน ปญฺญา ธมฺมนานตฺเต ญาณํฯ

[20] อภิญฺญาปญฺญา ญาตฏฺเฐ ญาณํฯ

[21] ปริญฺญาปญฺญา ตีรณฏฺเฐ ญาณํฯ

[22] ปหาเน ปญฺญา ปริจฺจาคฏฺเฐ ญาณํฯ

[23] ภาวนาปญฺญา เอกรสฏฺเฐ ญาณํฯ

[24] สจฺฉิกิริยาปญฺญา ผสฺสนฏฺเฐ [ผุสนฏฺเฐ (ก.)] ญาณํฯ

[25] อตฺถนานตฺเต ปญฺญา อตฺถปฏิสมฺภิเท ญาณํฯ

[26] ธมฺมนานตฺเต ปญฺญา ธมฺมปฏิสมฺภิเท ญาณํฯ

[27] นิรุตฺตินานตฺเต ปญฺญา นิรุตฺติปฏิสมฺภิเท ญาณํฯ

[28] ปฏิภานนานตฺเต ปญฺญา [ปฏิภาณนานตฺเต (สฺยา.)] ปฏิภานปฏิสมฺภิเท ญาณํฯ

[29] วิหารนานตฺเต ปญฺญา วิหารฏฺเฐ ญาณํฯ

[30] สมาปตฺตินานตฺเต ปญฺญา สมาปตฺตฏฺเฐ ญาณํฯ

[31] วิหารสมาปตฺตินานตฺเต ปญฺญา วิหารสมาปตฺตฏฺเฐ ญาณํฯ

[32] อวิกฺเขปปริสุทฺธตฺตา อาสวสมุจฺเฉเท ปญฺญา อานนฺตริกสมาธิมฺหิ ญาณํฯ

[33] ทสฺสนาธิปเตยฺยํ สนฺโต จ วิหาราธิคโม ปณีตาธิมุตฺตตา ปญฺญา อรณวิหาเร ญาณํฯ