เมนู

ตโตตฺร สมฺมเส ภิยฺโย, ปุนเทวุทยพฺพยํ;

เตนานิจฺจาทิสมฺปสฺสํ, ปฏุตํ ปรมํ วเชฯ

[337]

อาวฏฺเฏตฺวา ยทุปฺปาทฏฺฐิติอาทีหิ ปสฺสโต;

ภงฺเคว ติฏฺฐเต ญาณํ, ตทา ภงฺคมตี สิยาฯ

[338]

เอวํ ปสฺสยโต ภงฺคํ, ติภโว ขายเต ยทา;

สีหาทิว ภยํ หุตฺวา, สิยา ลทฺธา ภยิกฺขณา

[339]

สาทีนวา ปติฏฺฐนฺเต, ขนฺธาทิตฺตฆรํ วิย;

ยทา ตทา สิยา ลทฺธา, อาทีนวานุปสฺสนาฯ

[340]

สงฺขาราทีนวํ ทิสฺวา, รมเต น ภวาทิสุ;

มติ ยทา ตทา ลทฺธา, สิยา นิพฺพิทปสฺสนาฯ

[341]

ญาณํ มุจฺจิตุกามํ เต, สพฺพภูสงฺขเต ยทา;

ชาลาทีหิ จ มจฺฉาที, ตทา ลทฺธา จชฺชมติ

[342]

สงฺขาเร อสุภานิจฺจทุกฺขโตนตฺตโต มติ;

ปสฺสนฺตี จตฺตุมุสฺสุกฺกา, ปฏิสงฺขานุปสฺสนาฯ

[343]

วุตฺตาตฺร ปฏุภาวาย, สพฺพญาณปวตฺติยา;

มีนสญฺญาย สปฺปสฺส, คาหลุทฺทสโมปมาฯ

[344]

อตฺตตฺตนิยโต สุญฺญํ, ทฺวิธา ‘‘นาหํ กฺวจา’’ทินา;

จตุธา ฉพฺพิธา จาปิ, พหุธา ปสฺสโต ภุสํฯ

[345]

อาวฏฺฏติคฺคิมาสชฺช,

นฺหารูว มติ สงฺขตํ;

จตฺตภริโย ยถา โทเส,

ตถา ตํ สมุเปกฺขเตฯ

[346]

ตาว สาทีนวานมฺปิ, ลกฺขเณ ติฏฺฐเต มติ;

น ปสฺเส ยาว สา ตีรํ, สามุทฺทสกุณี ยถาฯ

[347]

สงฺขารุเปกฺขาญาณายํ, สิขาปตฺตา วิปสฺสนา;

วุฏฺฐานคามินีติ จ, สานุโลมาติ วุจฺจติฯ

[348]